Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden versie 18 juni 2021 Download PDF

In deze gebruikersvoorwaarden lees je onder welke voorwaarden jij gebruik kunt maken van dit online platform, de Freelance Mastermind. We hebben ons best gedaan om de gebruikersvoorwaarden zo duidelijk mogelijk op te stellen en zo min mogelijk moeilijke juridische termen te noemen. Heb je vragen over onderdelen uit deze voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op.

Freelance Mastermind is een handelsnaam van Ronnie Couwenberg, gevestigd aan de Weegschaalstraat 3, 5632 CW in Eindhoven en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer: 57720665.

Freelance Mastermind is een online platform waar ondernemers kunnen werken aan hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. Op het platform worden online trainingen, coaching sessies en workshops aangeboden voor ondernemers die een winstgevende business willen bouwen.

Begrippen

 • Freelance Mastermind: de partij die dit online platform beschikbaar stelt en daarmee de gebruiker van deze gebruikersvoorwaarden.
 • Online platform: het online platform van Freelance Mastermind wat te bereiken is via onze website: https://freelancemastermind.nl
 • Ondernemer: de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon die, tegen betaling van membership kosten, gebruik wil maken van het online platform van Freelance Mastermind.
 • Evenement: de door Freelance Mastermind aangeboden online evenementen waaronder (online) trainingen, coaching sessies, webinars, masterclasses en workshops.
 • Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie.
 • Website: de website van Freelance Mastermind: https://freelancemastermind.nl.

Toepasselijkheid

 1. Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door Freelance Mastermind worden aangeboden, op alle overeenkomsten van Freelance Mastermind en op ieder gebruik van ons online platform.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van de ondernemer, hoe dan ook genaamd, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze gebruikersvoorwaarden zijn pas van toepassing als deze door Freelance Mastermind uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.
 4. Als je gebruik wil maken van ons platform, ga je akkoord met deze gebruikersvoorwaarden.
 5. Wanneer één of meerdere bepalingen uit deze gebruikersvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. In het geval van strijdigheid tussen de inhoud van deze gebruikersvoorwaarden en een tussen Freelance Mastermind en de ondernemer gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang.

Aanbod

 1. Een aanbod of aanmelding vervalt als de ondernemer niet direct betaalt.
 2. Alle genoemde prijzen in het aanbod zijn exclusief BTW.
 3. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de diensten die in het aanbod op onze website zijn omschreven.
 4. De informatie die wordt weergegeven op ons online platform is onder voorbehoud van kennelijke vergissingen, verschrijvingen en programmeer- en typefouten.

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de ondernemer en Freelance Mastermind komt tot stand op het moment dat de ondernemer digitaal akkoord gaat met het aanbod van Freelance Mastermind door het membership van zijn keuze op ons online platform aan te geven en de aanmelding af te ronden.
 2. De ondernemer gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding.
 3. De ondernemer is zich ervan bewust dat de coaches en experts op het online platform geen arts of medisch specialist zijn. De ondernemer volgt de evenementen op eigen initiatief. In het geval je twijfelt over je geestelijke of lichamelijke gezondheid, raden we je aan contact op te nemen met een medisch specialist.

Herroepingsrecht

 1. Voor aankopen op afstand heeft de consument een wettelijk recht van ontbinding. Door aanmelding en betaling van het membership van Freelance Mastermind, ziet de consument automatisch af van de bedenktijd waarin de consument zijn of haar aankoop kan annuleren. Direct na aankoop, krijg je toegang tot ons online platform.

De ondernemer

 1. Ons online platform richt zich op ondernemers. Ook als jij overweegt om een onderneming te starten, ben je van harte welkom.
 2. De diensten van Freelance Mastermind zijn alleen toegankelijk voor personen vanaf 18 jaar of met schriftelijke toestemming van ouders of verzorgers.
 3. De ondernemer zorgt ervoor dat de gegevens die hij of zij via het online platform verstrekt, juist, volledig en actueel zijn.

Account

 1. Om gebruik te kunnen maken van ons online platform, is het noodzakelijk dat de ondernemer een account aanmaakt met een gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord.
 2. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van een veilig wachtwoord voor je account en zult zorgvuldig omgaan met de inloggegevens van je account. Dit betekent onder andere dat inloggegevens niet met derden gedeeld mogen worden.
 3. Bij een vermoeden van ongeoorloofd gebruik van je account, neem je direct contact op met Freelance Mastermind.

Betaling

 1. Het membership wordt vooruit betaald en dient te worden voldaan via een online betaalsysteem, direct na afronding van de aanmelding. Toegang tot de diensten van het online platform wordt pas verleend na volledige betaling van het aankoopbedrag.
 2. De ondernemer ontvangt automatisch per e-mail een betalingsbevestiging.

Looptijd en beëindiging membership

 1. Het membership heeft een looptijd van een maand of een jaar, afhankelijk van het soort membership dat is afgesloten. Aan het einde van de looptijd wordt het membership automatisch verlengd voor dezelfde looptijd, tenzij de ondernemer het membership opzegt. De ondernemer kan het membership in zijn of haar account tegen het einde van de looptijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) dag.
 2. Freelance Mastermind kan ervoor kiezen een bepaalde dienst of een membership niet langer aan te bieden. In dat geval kan Freelance Mastermind het membership met een opzegtermijn van één (1) maand beëindigen.
 3. Een membership kan op ieder moment geüpgrade of gedowngrade worden naar een uitgebreider of minder uitgebreid membership. De ondernemer ontvangt voorafgaand aan de upgrade een betalingsverzoek met het nog verschuldigde bedrag voor de extra diensten. Er vindt in het geval van een downgrade geen restitutie plaats. Houdt er rekening mee dat bepaalde diensten bij een downgrade niet meer toegankelijk zijn.
 4. Freelance Mastermind heeft het recht het membership van de ondernemer met onmiddellijke ingang en zonder tussenkomst van een rechter te beëindigen als de ondernemer in strijd handelt met zijn verplichtingen op grond van deze gebruikersvoorwaarden.

Commissie

 1. Ben je tevreden over de diensten die Freelance Mastermind biedt? Dan kun je meedoen aan het partnerprogramma van Freelance Mastermind.
 2. Voor elk, door jou, aangebracht nieuw membership, ontvang je eenmalig een commissie. De commissie bestaat uit een percentage van het membership dat de nieuwe member afsluit.
 3. Je ontvangt geen commissie voor de ondernemer/consument die zijn bestaande membership upgrade of de ondernemer/consument die gebruik maakt van de niet-goed-geld-terug-garantie. Alleen bij een daadwerkelijke nieuwe verkoop, heb je recht op de commissie.
 4. De commissie wordt uiterlijk dertig (30) dagen na aanmelding van het nieuwe membership uitbetaald op het bij Freelance Mastermind bekende bankrekeningnummer.

Garantie

 1. Freelance Mastermind zal zich als een goede dienstverlener inspannen om ervoor te zorgen dat de ondernemer optimaal gebruik kan maken van het online platform. Freelance Mastermind kan echter niet garanderen dat alle diensten op ieder moment toegankelijk zijn en altijd zullen voldoen aan de verwachtingen van de ondernemer.
 2. Freelance Mastermind streeft er naar eventuele storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en zal ervoor zorgen dat de ondernemer hier zo min mogelijk hinder van ondervindt.
 3. Freelance Mastermind heeft het recht haar systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud, aanpassingen en verbeteringen van de systemen, zonder dat de ondernemer hierdoor recht heeft op schadevergoeding of restitutie. Freelance Mastermind zal haar best doen de ondernemer hierover vooraf te informeren.

Evenementen

 1. Na ontvangst van de betaling, heeft de ondernemer direct toegang tot de evenementen.
 2. Deelname aan een evenement is persoonsgebonden en alleen toegankelijk voor de ondernemer. Rechtspersonen, waarbij meerdere personen interesse hebben in een evenement, worden verzocht contact op te nemen met Freelance Mastermind.
 3. Freelance Mastermind gaat met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting aan, maar kan niet garanderen dat de ondernemer het gewenste resultaat bereikt en/of de ondernemer in staat is het geleerde in de praktijk te brengen. Dit laatste is mede afhankelijk van de inzet van de ondernemer.
 4. De ondernemer dient zelf en voor eigen risico te zorgen voor deugdelijke apparatuur en faciliteiten (o.a. smartphone of computer, apps, stabiele internetverbinding) om evenementen van Freelance Mastermind bij te kunnen wonen.

Wijzigingen

 1. Freelance Mastermind heeft het recht het online platform, delen daarvan of de diensten die zij aanbiedt, te wijzigen. Freelance Mastermind zal haar best doen de ondernemer te informeren voorafgaand aan de wijziging.

Aansprakelijkheid

 1. Freelance Mastermind is niet aansprakelijk voor schade die de ondernemer lijdt door:
  • gebruik van het online platform.
  • het niet of niet veilig beschikbaar zijn van onze website of delen daarvan.
  • onjuist of onvolledige informatie op de website.
  • technische storingen of wanprestaties van gebruikte software van derden. evenementen die geen doorgang kunnen vinden.
  • tenzij deze schade veroorzaakt wordt door een wettelijke of contractuele tekortkoming, opzet of grove schuld van Freelance Mastermind.
 2. De ondernemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de kennis die opgedaan wordt op het online platform en de aangereikte concepten en ideeën.
 3. De aansprakelijkheid van Freelance Mastermind is beperkt tot het aankoopbedrag van de geleverde dienst.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, geldt voor alle vorderingen die verband houden met deze gebruikersvoorwaarden een verjaringstermijn van twaalf (12) maanden.

Onvoorziene omstandigheden en overmacht

 1. Freelance Mastermind heeft in het geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht het recht een evenement te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren. Dit kan onder andere bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, uitval van of storingen in de telecommunicatie of internetverbinding waardoor de dienstverlening niet meer op een behoorlijke manier uitgevoerd kan worden en niet of gebrekkige levering van partners van Freelance Mastermind.

Ongepast gedrag

 1. Freelance Mastermind heeft het recht om ondernemers die ongepast gedrag vertonen op het online platform of het online platform gebruiken in strijd met de wet of deze gebruikersvoorwaarden, de toegang tot het online platform te ontzeggen en het membership te beëindigen. De ondernemer heeft in dat geval geen recht op restitutie van de membershipkosten of enige schadevergoeding. Voorbeelden van ongepast gedrag zijn: het openbaar maken en/of verspreiden van informatie van pornografische, extremistische, gewelddadige, racistische of discriminerende inhoud.

Privacy

 1. Op deze gebruikersvoorwaarden en alle overeenkomsten is ook de privacy- en cookieverklaring van Freelance Mastermind van toepassing. Deze is te lezen via het online platform. Freelance Mastermind zal de door de ondernemer verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacyen cookieverklaring.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen en video’s, welke getoond worden via het online platform, tijdens evenementen of op de social mediakanalen van Freelance Mastermind, berusten uitsluitend bij Freelance Mastermind of partners en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van Freelance Mastermind worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.
 2. Het is wel toegestaan om de inhoud van evenementen te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Dit recht is beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet-sub licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk. Het is niet de bedoeling dat de ondernemer evenementen opneemt. De ondernemer mag wel foto’s of screenshots maken van de inhoud van een evenement. Deze beelden zijn echter alleen bestemd voor eigen gebruik van de ondernemer.
 3. In het geval dat jij het bepaalde in dit artikel overtreedt, heeft Freelance Mastermind het recht haar schade op jou te verhalen.

Promotionele doeleinden

 1. Freelance Mastermind heeft het recht casussen die besproken worden tijdens evenementen of klantervaringen te gebruiken voor promotionele doeleinden. Freelance Mastermind zal hierbij altijd rekening houden met de privacy van de ondernemer.

Klachten

 1. Als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag.
  Je kunt je klacht duidelijk omschreven binnen zeven (7) dagen na het ontstaan van de klacht, per e-mail sturen naar support@freelancemastermind.nl.
 2. Freelance Mastermind zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van je klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.

Geschillen

 1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dit stelt.
 2. Partijen zullen altijd proberen om eerst gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 3. Op alle door Freelance Mastermind gesloten overeenkomsten en deze gebruikersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich hiertegen verzet.